Family Voices Resources

DANH MỤC TÀI LIỆU TỔ CHỨC CYSHCN NẾU BẠN SỢ BỊ CẤM TÚC HOẶC DI DỜI (CYSHCN Document Checklist)

Immigration / Vietnamese


  • Date: 10/04/2017

Danh sách này là một hướng dẫn cho các tài liệu quan trọng để thu thập cho con quý vị với nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt nếu bạn sợ bị cấm túc hay di dời. Nó luôn luôn tốt hơn để giữ và thu thập nhiều tài liệu hơn những gì được đề nghị ở đây. Nếu bạn không chắc chắn tài liệu có hữu ích hay không, hãy giữ nó !! Nhiều giấy tờ có vẻ không quan trọng đối với bạn (biên lai hoặc giấy xuất viện), nhưng có thể quan trọng đối với việc nhập cư và nhiều mục đích khác.  • Keywords: Immigration

Recently Added


All Resources

Complete your gift to help keep families at the center of children’s health care

I'm ready
Not today

Our Vision

With families at the center of health care, all children and youth reach their full potential and health disparities are eliminated.

Our Mission

Family Voices is a national organization and grassroots network of families and friends of children and youth with special health care needs and disabilities that promotes partnership with families—including those of cultural, linguistic and geographic diversity—in order to improve health care services and policies for children.

In honor of